UPUTE ZA RAD Putni nalog NET - Popis putnih naloga

 

 1. Alatna traka za manipulaciju (unos, brisanje, ispis itd...)
 2. Popis putnih naloga
 3. Alatna traka sa tražilicom i kontrolama za filtriranje naloga na popisu (prema poslovnoj godini, poslovnoj jedinici, djelatniku itd..)
  1. Putni nalog - popis putnih naloga
 4. 1. Alatna traka za manipulaciju

  Opis kontrola za manipulaciju :

  • Novi nalog - otvara meni za odabir unosa tuzemnog ili inozemnog naloga.
  • Uredi označeni - otvara prozor za uređivanje naloga popunjen podacima iz naloga označenog na popisu.
  • Briši označene - briše označene naloge na popisu.
  • Renumeriraj - renumerira naloge u godini odabranoj na alatnoj traci.
  • Pregled ispisa - otvara prozor za pregled ispisa (Print Preview) naloga označenih na popisu.
  • Ispis naloga - šalje označene naloge na pisač.
  • Ispis knjige - otvara prozor sa pregledom ispisa knjige putnih naloga za odabranu poslovnu godinu. Knjiga putnih naloga je dokument koji sadrži popis svih zatvorenih putnih naloga poredanih prema datumu

  2. Popis putnih naloga - je tablični pregled putnih naloga sa dodatnom kontrolom za označavanje naloga (npr. ako je uključena kvačica nalog je isplaćen) i kontrolom za otvaranje prozora ()sa svim podacima o nalogu označenom na popisu. Ispod popisa se nalazi okvir sa prikazom ukupnih, najvećih, najmanjih i prosiječnih vrijednosti za kolone 'Dnevnice', 'Prijevoz', 'Ostalo' i 'Iznos'.

  3. Alatna traka sa tražilicom i kontrolama za filtriranje naloga na popisu

  Tražilica - upišite tekst koji tražite i aplikacija će označiti sve naloge na popisu koji sadrže traženi tekst.

  Kontrole za filtriranje naloga na popisu - filtrira naloge na popisu prema odabranim vrijednostima. Vrijednosti koje možemo birati su :

  • poslovna godina za koju želimo vidjeti naloge
  • poslovna jedinica
  • djelatnik koji je izvršio službeno putovanje
  • vozilo kojim je izvršeno službeno putovanje
  • vrsta naloga - pregled naloga po vrsti (tuzemni, inozemni ili svi)
  • za koji period želimo pregled naloga (Datum od - početni datum, Datum do - završni datum)

Slično :